Adatvédelmi tájékoztató

román zászlónémet zászlóangol zászlómagyar zászlóAkadálymentes weboldal

KÖLTÖZTETÉS? MEGTÉVESZTÉS 0, MINŐSÉG 100%

Költöztetés Budapesten, vidéken és egész Európában. KEDVEZŐ DÍJAK! Fuvarozó szakemberek által irányított és végrehajtott költöztetés, szállítás, tehertaxi VALÓDI MINŐSÉG! Hogy csináljuk? Nagy kapacitásokkal rendelkezünk. Partnereink közreműködésével számtalan megbízást teljesítünk, nem vagyunk „maszekok”, nem egy- egy megbízóból szeretnénk „meggazdagodni”! Munkatársaink, Partnereink nem „alkudoznak” a helyszínen.. Már csak az hiányzik, hogy ide írjuk: Mi vagyunk a legjobb és a legolcsóbb költöztető vállalkozás, ezt a csatát másokra hagyjuk, addig is;
Tisztességünk híre egyre terjed!

Különös, de tény; az emberek többsége, ha az autóját viszi szervizbe megválogatja, hogy kire bízza féltett kincsét…, de amikor egy költöztető cégre bízza az autóján kívül mindenét, nem teszi meg ugyanezt, utólag sok áldozat történetét ismerjük meg.
Kérjük, hogy mielőtt kiválasztaná az Önnek megfelelő menüpontot olvassa el a főoldalunkat, ahol válaszolunk a költöztetéssel kapcsolatos gyakori kérdésekre, illetve be is mutatkozunk, 5 perc és tudni fogja, hogy kik vagyunk, honlapunk nem maszk,Valós arcunkat mutatjuk!

Adatvédelmi tájékoztató

A Servitius és Partnerei Transport Kft. (Székhely: 11238. Budapest Nap utca 4., Levelezési cím: 1107 Budapest Fertő utca 8 sz., adószám: 13892676-2-43) (a továbbiakban: Adatkezelő) a koltoztetes-szallitas-s-transport.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weblapot használó és a Weboldalon elérhető szolgáltatást igénybe vevő regisztrált felhasználók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintett által a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag Weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználó azonosítása és amennyiben az Érintett feliratkozik hírlevélre, akkor a hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Servitius és Partnerei Transport Kft.

Email: info@s-transport.hu

Adószám: 13892676-2-43

Telefon: 06 1 700 4077

Székhelye: 1107. Budapest Fertő utca 08.

Az adatkezelés időtartama

Regisztrációs adatok

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri a regisztrációjának a törlését. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 5 munkanap.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett le nem iratkozik a a tájékoztató levélben található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Egyébként az adatkezelés 2 éven át tart. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően (emailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) rögzíti a kérést és a továbbiakban az Érintett részére levelet nem küld.

Technikai adatok

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 2 évig tárolja.

Elektronikus kapcsolat felvételi űrlap elküldése során megadott adatok

A kapcsolat felvételi űrlap elküldése során kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri az így megadott adatainak a törlését. Az adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.
A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során kötelezően megadott adatok

A Weboldalon ajánlatkérésre és megrendelésre, valamint visszahívás kérésére van lehetőség.
Ezen űrlapok kitöltése során az Érintettnek meg kell adnia a sikeres ajánlatadáshoz, valamint a megrendeléhez szükséges adtokat,melyek a következő:
név, email cím, telefonszám, költözéssel kapcsolatos címek, a költözés dátuma, valamint hogy mit kell szállítani.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Adatkezelő az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más Weboldalok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Weboldal html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Adatkezelő a következő cookie-t használja:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldalja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

– Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. – Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat, – hogyan fogadhat el új cookie-kat, – hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy – hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Szolgáltató külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a tudomására jutott személyes adatokat harmadik félnek nem adja ki.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Web-server KFT.

Cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1/5.

Telefon: +36 52 541 346 vagy +36 20 335 1162

E-mail: info@web-server.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Felhasználói jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett a jogait az Impresszumban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.
Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Az e-mail címek felhasználása
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatás igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett – Weboldal felületén történő értesítés – egyoldalúan módosítsa.
A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Gyakori kérdések a költöztetésekkel kapcsolatban, íme a válasz:

Kérdés: Mennyivel a költöztetés előtt kell foglalnom időpontot?

Mennyivel a költöztetés előtt kell foglalnom időpontot?

Válasz: Mennyivel a költöztetés előtt kell foglalnom időpontot?Nincsen megkötésünk, akár az adott nap, órákon belül megkezdjük a költöztetést, hiszen ebből élünk. Az egyetlen logikus feltétel, hogy legyen szabad kapacitásunk, költöztető teherautónk. Sok éves statisztikából jól kimutatható, hogy a költözést a legtöbben a péntek – szombat – vasárnap -hétfői napra ütemezik, ezek közül is kiemelendő a szombati nap, ami gyakran hetekkel előre foglalt. Érdemes figyelembe venni, hogy a legtöbb adásvételi-, bérleti szerződést hó végi ki – beköltözéssel kötik meg.

Gyakori, hogy a hónap utolsó és első pár napját az akkor költözők már egy hónappal előre foglalják. Amikor megvan a költöztetés dátuma, nyugodtan hívja fel ügyeletes munkatársunkat, aki rögtön tájékoztatja a foglaltságunkról.

A honlapon feltüntetett árak, feltételek aktuálisak, a költöztetés végén nem érhet meglepetés?

A honlapon feltüntetett árak, feltételek aktuálisak, a költöztetés végén nem érhet meglepetés?

Válasz: A honlapon feltüntetett árak, feltételek aktuálisak, a költöztetés végén nem érhet meglepetés? A mi hitünk szerint egy szolgáltató cég, így a mi költöztető cégünk sem teheti meg azt, hogy a honlapját csak „mézesmadzagnak” használja, A mi honlapunk a mi” tükrünk”.., amit ezen a honlapon olvas, azzal találkozik a költözés során a helyszínen is, mind a hozzáállásban, mind az árakban tartjuk, amit ígérünk! Tehát a költöztetés Budapesten és a költöztetés vidékre menüpontunk alatt olvasható információk teljes körűen fedik a valóságot.

Ezzel kapcsolatban csak azt érdemes figyelembe venni, hogy a következő szolgáltatások nem alapárasak, azokra a paraméterek pontos ismeretében tudunk árajánlatot adni (költözéssel egybekötve kedvezményes díjat számítunk fel):

Zongora, páncélszekrény költöztetés.
Ablakon, erkélyen való felhúzás.
Költöztetés az országhatárt átlépve.
Lomtalanítás.
Ingóságok raktározása.

A költöztetés Budapesten, vagy a költöztetés vidéken menüpontok alatt található árak az áfát tartalmazzák?
A költöztetés Budapesten, vagy a költöztetés vidéken menüpontok alatt található árak az áfát tartalmazzák?
A Költöztetés vidékre és a költöztetés Budapesten menüpontunk alatt olvasható árak bruttó árak, így az áfát tartalmazzák!A Költöztetés vidékre és a költöztetés Budapesten menüpontunk alatt olvasható árak bruttó árak, így az áfát tartalmazzák!

Költöztetnek hétvégén is?

Költöztetnek hétvégén is?

Költöztető szolgáltatásunkkal az év 365 napjában állunk rendelkezéséreKöltöztető szolgáltatásunkkal az év 365 napjában állunk rendelkezésére, nyugodtan tesztelheti, ha van szabad kapacitásunk ünnepnapokon is állunk rendelkezésére, elköltöztetjük akár éjszaka is. A cég egyedül december 25-26-án nem vállal költöztetést.

Egy darabot is szállítanak, költöztetnek?

Egy darabot is szállítanak, költöztetnek?

Természetesen, minden nap vannak tehertaxi Természetesen, minden nap vannak tehertaxi „üzemmódban” lévő költöztető Csapataink. Mennyiségi korlát nincsen.

Van tanácsuk a költöztetés előkészületeivel kapcsolatban, amit érdemes figyelembe venni?

Van tanácsuk a költöztetés előkészületeivel kapcsolatban, amit érdemes figyelembe venni?

Igen, összegyűjtöttük a legfontosabbakat, ide kattintva olvashatja őket: Költöztetési TanácsokIgen, összegyűjtöttük a legfontosabbakat, ide kattintva olvashatja őket: Költöztetési Tanácsok

Mit mondjak, írjak az Ügyfélszolgálatos Munkatársuknak, hogy a költöztetésemmel kapcsolatban tájékoztatni tudjon?

Mit mondjak, írjak az Ügyfélszolgálatos Munkatársuknak, hogy a költöztetésemmel kapcsolatban tájékoztatni tudjon?

1/1. Mikor szeretne költözni?

Először is fontos tudnunk, hogy mikorra szeretné a költöztetést megrendelni, érdemes ezzel kezdeni, munkatársunk néhány másodperc alatt tájékozódik a rendszerünkben és megerősíti a szabad kapacitást, vagy alternatív időpontot javasol a költöztetésre. Természetesen, ha a költözésnek még nincsen konkrét dátuma, akkor is szívesen adunk előzetes tájékoztatást.

1/2. Honnan hová szeretne költözni?

A költöztetés megrendelése előtt csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy Budapesten belül költözik, vagy vidéken, pontos címeket nem okvetlenül kell megadnia, Vidéki költöztetésnél azért kérhetjük el a pontos címeket, mert így munkatársunk ki tudja számolni fixen a költöztetés útdíját. Budapesten való költöztetésnél pedig fontos megemlíteni, ha a belváros védett övezetében lakik, ahonnan /ahová külön behajtási engedéllyel tudunk csak költöztetni. Ha utóbbiban nem biztos, akkor abban ügyeletes munkatársunk szívesen segít, ad tájékoztatást.

1/3. Mi a költöztetendő mennyiség?

Elsősorban a költöztetést végző létszám megajánlásához szükséges tudnunk a mennyiséget. Ügyfélszolgálatunkon dolgozó munkatársainknak óriási a költöztetések során megszerzett gyakorlati tapasztalata, így a legtöbb esetben nem szükséges a költöztetendő ingóságok tételes felsorolása. Elég, ha azt mondja, hogy pl.: a költöztetendő lakás átlagosan bútorozott és 40 négyzetméteres. Előfordul természetesen olyan eset – határeset teherautó méret, vagy ajánlott létszámnál -, amikor a munkatársunk kéri, hogy sorolja fel, küldje el részletesen is a költöztetendő ingóságok listáját.

Amit fontos megemlíteni: Nehéz tárgy is van a lakásban, irodában. Páncélszekrény, zongora, pianínó, nagyobb akváriumok – nehéz tárgyak – költöztetésénél egyedi felárat számolunk. Nem minden fér ki az ajtón a költöztetés során van, amit le kell engedni az erkélyen. (Ilyenkor az ügyfélszolgálatos munkatársunk egy sor kérdést tehet fel pl.: hányadik emeletről, a falsíkból áll- e ki előtető, klíma stb.) Előfordul, hogy a költöztetendő lakásban már mások a körülmények, mint a beköltözéskor (felújítás, vagy bejárati ajtó csere), érdemes leellenőrizni, lemérni, hogy az új körülmények között is kifér e minden.

1/4. Hányadikról hányadik emeletre kell költöztetni, van- e lift a helyszíneken, ha van, milyen?

Nincs emeleti felárunk, de ahhoz, hogy tapasztalt munkatársunk az optimális létszámot meg tudja ajánlani Önöknek, ezt fontos tudnunk. Múlt századi polgári házakban gyakori, hogy olyan kicsi az utólag beszerelt lift, vagy műszakilag olyan állapotban van, hogy a lakóközösség tiltja az azzal való költöztetést, vagy csak dobozokat enged szállítani vele. Egy átlagos panellakás liftjében a magas gardróbszekrényen, háromajtós szekrényeken és az ülőgarnitúrák hármas részét leszámítva a legtöbb bútor költöztetése megoldható. Utóbbiak is jó eséllyel beférnek, ha a költöztetés helyszínén van teherlift. Családi ház költöztetésénél is jó tudnunk azt, hogy a költöztetendő ingatlan többszintes-e, milyen a lépcső. Egyenes, pihenőkkel megszakított, esetleg csigalépcső?

A költözés során szükséges a bútoraim szét-, ill. összeszerelése. Tudják vállalni?

A költözés során szükséges a bútoraim szét-, ill. összeszerelése. Tudják vállalni?

Természetesen ez alapszolgáltatásunk, semmilyen felárral nem járTermészetesen ez alapszolgáltatásunk, semmilyen felárral nem jár, minden teherautónkon van a bútorszereléshez szükséges szerszámoskészlet, illetve a Költöztető Csapatok napi rutinnal rendelkeznek ezen a területen is.
Ezzel kapcsolatban bővebben olvashat itt: Bútorszerelés.

A lapra szerelhető bútorokat a költözés alkalmával szétszedett állapotban érdemes szállítani?

A lapra szerelhető bútorokat a költözés alkalmával szétszedett állapotban érdemes szállítani?

Alapjában véve nem. Alapjában véve nem. A legtöbb bútor összeszerelt állapotában költöztethető, gyakran hiszik azt a kedves Ügyfelek, hogy gyorsabb, kényelmesebb a lapok költöztetése. A jószándék vezérli Őket, de ez tévhit. Egy típusbútor egyben költöztetése gyorsabb – nem 20 szétszedett darabbal kell fordulni, hanem csak egy nagyobbal-, biztonságosabb – sokkal egyszerűbb a költöztetés alatt az egyben lévő bútorokat megvédeni, mint a lapokat, amiből gyakran zsanérok, tiplik állnak ki. Mindenképpen érdemes a költözésnél szétszerelni a bútorokat, ha azok 230 cm, vagy afölötti magasságúak – ezek már statikailag nehezen bírják a megdöntést, forgatást. Amennyiben a költöztetendő lakásban nagy tolóajtós gardrób van, vagy háromajtós szekrény, azokat is szét kell szedni, ha lehetséges. Végezetül szét kell szedni a költöztetendő bútorokat, ha azok nem férnek el -fordulnak el – egyben a lépcsőházban.
Természetesen a bútorszerelésben szakembereink is állnak rendelkezésére a költöztetés napján, ha igényli.

A költöztetést megelőző időszakban ki tudnak szállítani dobozokat a részünkre, tudjuk őket bérelni is, vagy csak vásárolni lehet?

A költöztetést megelőző időszakban ki tudnak szállítani dobozokat a részünkre, tudjuk őket bérelni is, vagy csak vásárolni lehet?

Nincs olyan csomagolóanyag, amire szüksége lehet egy költöztetés során és mi ne tudnánk biztosítani raktárunkbólNincs olyan csomagolóanyag, amire szüksége lehet egy költöztetés során és mi ne tudnánk biztosítani raktárunkból, további részleteket itt olvashat: Csomagolóanyag

Úgy szeretném a költöztetést megrendelni, hogy az ingóságokat is Önök csomagolják be, lehetséges?

Úgy szeretném a költöztetést megrendelni, hogy az ingóságokat is Önök csomagolják be, lehetséges?

Tapasztalt, megbízható munkatársainknak ez rutinfeladat.Állunk rendelkezésére, nemzetközi cégek alkalmazottjainak, követségeknek, üzletembereknek, vagy egyszerűen leterhelt családanyáknak gyakori kérése ez. Tapasztalt, megbízható munkatársainknak ez rutinfeladat.

Milyen teherautót ajánlunk a költöztetéshez?

Milyen teherautót ajánlunk a költöztetéshez?

Javasoljuk, hogy fontolja meg tapasztalt munkatársaink javaslataitA két fő típus és a típusok alatt az ajánlás itt olvasható: költöztető teherautóink. Javasoljuk, hogy fontolja meg tapasztalt munkatársaink javaslatait, akik órában elérhetőek a
06 30 700 4007, vagy 06 1 700 4077 telefonszámokon, vagy írjon nekünk
az info@s-transport.hu -ra.

A költöztetés során okozott károkért felelősséget tudnak vállalni?

A költöztetés során okozott károkért felelősséget tudnak vállalni?

Erre a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy egy olyan költözésünk sem volt még, ahol kárt okoztunk…olvastunk már ilyet is.Erre a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy egy olyan költözésünk sem volt még, ahol kárt okoztunk…olvastunk már ilyet is. Az a cég, aki ezt állítja magáról, vagy évente néhány költözést végez el és rutintalan, vagy egyszerűen nem mond igazat. Talán megnyugtatóbb a mi válaszunk:

Évente több ezer kisebb – nagyobb költöztetést végzünk el, ehhez képest minimális a balesetek száma, azokért pedig vállaljuk a felelősséget, nem tűnünk el. Nem beszélünk „lyukat a hasába”, ha mi hibáztunk, a költöztetés végén jegyzőkönyvet veszünk fel és kártérítjük.

Ezzel kapcsolatban részletesen tájékozódhat az ÁSZF – ünkben. (Rövid és áttekinthető, érdemes elolvasni).

Amennyiben vidékre költöznék de csak pár kilométerre Budapesttől, akkor is ki kell fizetnem a vidéki menüpont alapján a kilométer díjukat?

Amennyiben vidékre költöznék de csak pár kilométerre Budapesttől, akkor is ki kell fizetnem a vidéki menüpont alapján a kilométer díjukat?

Költöztetés Budapest és vidék között, Költöztetés Budapest és vidék között, ha a költöztetés során a két cím között megtett távolság nem több mint 15 kilométer, választhatja azt is, hogy a Budapest költöztetési menüpontunk alatt szereplő díjazással számoljunk. Ezt a költöztetés „agglomerációs tűréshatárának” nevezzük.

Költöztetése során nyugodtan választhatja ezt az opciót például:
Költöztetés Budapest és Pomáz között.
Szentendre és Budapest közötti költöztetésnél.
Budapesti költöztetés Érdről, vagy Érdre.
Kerepes – Budapest költöztetés, ha a költöztetés Budapesten kezdődik és Mogyoródon végződik.
Ilyen települések még a költöztetés alkalmával Kerepes és Halásztelek.
Budapesten pakoltunk fel a költöztetés alkalmával és a cél Budakeszi, vagy Solymár? Ezekben az esetekben is kérheti a percalapú elszámolást.

 

További kérdései maradtak költöztetésével kapcsolatban? További kérdései maradtak költöztetésével kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot és tegye fel őket! Költöztetéssel kapcsolatban 07:00 - 17:00 hívható:
06307004007, vagy: 0617004077
Költöztetéssel kapcsolatos kérdéseit
07:00 - 17:00 óra között hat órán belül megválaszoljuk
info@s-transport.hu

 

Kérjen INGYENES visszahívást!

Íme néhány munkatársunkról „civil” életképe.
A beosztásuk különböző, de a rangjuk nem.

Költözés, miért mi? Valós érvek, olvassa el! Készenlét:Költöztetés plusz belföldi költöztetés, szállítás, tehertaxi percalapon könnyen számítható költséggel

07:00 - 17:00  +36/30 700 4007

07:00 - 17:00  +36/1 700 4077

Önnek nem a költöztetés a szakmája, nincs meglepő kérdés, bizalommal forduljon hozzánk. Értünk a szakmánkhoz, akkor is segítünk tanácsainkkal, ha végül nem minket választ.
Költöztetés - vigyázzunk gymásra!
Csapatunk egy részének márciusi üzenete, egy iskola költöztetésre indulás előtt. Az üzenet aktuális marad a járvány után is!

Ügyfélszolgálatunk 07:00 - 17:00 óra között elérhető! Servitius QR kód

* 6 órán belül választ kap!

Költöztetés, minket keres?
Teljeskörű Servitius Költöztetés

Költöztetés Budapesten

Költöztetés Vidéken

Költöztetés Európában

Tehertaxi, Árú- és Bútorszállítás 1 darabtól

Csomagolás, Csomagoló anyag biztosítás

Nehéz tárgy szállítása, erkélyen való felhúzás

Lomtalanítás

Raktározás

Költözés előtti/ utáni takarítás, kifestés

Blog – költöztetési tanácsok

Minden ami költöztetés A-Z-ig!

Számíthatnak ránk lakossági és vállalati ügyfeleink, mindegy, hogy egy egész lakás- vagy irodaköltöztetésre kerül sor, vagy csak egy bútort szeretnének célba juttatni.

Költöztetés meglepetés nélkül?

Tisztességes Költöztetés Budapest

Létrehoztuk az ország egyik legvilágosabb és legkedvezőbb díjszabását, amit az almenükben le is vezetünk Önnek.

A saját utunkat járjuk. Ez az út jó, bizonyítja az a tény, hogy százával kapunk a költöztetés után DICSÉRETET, főleg olyan ügyfelektől, akiknek már van összehasonlítási alapjuk, köszönjük!Ezt már csak másolni lehet, az eredeti, amit jó szándékból hoztunk létre sokkal jobb!
AZ EREDETI EGYDÍJAS KÖLTÖZTETŐ CÉG!

AZ EREDETI EGYDÍJAS KÖLTÖZTETŐ CÉG!

Költöztetést másképpen?

Emberközpontú Költöztetés Budapest

Évek óta nálunk dolgozó munkatársaink bizonyítják, mi nem csak egy költöztető cég vagyunk, hanem együtt dolgozó emberek, egy Igazi Csapat, a csapat tagjait pedig megválogatjuk és megbecsüljük, ha tőlünk rendel költöztetést, ezt Ön is meg fogja tapasztalni!

A sok ezer elégedett ügyfelünk bizonyítja, hogy a hozzánk fordulók nem fogyasztók, hanem olyan emberek, akiket szolgálunk, Igazi Ügyfelek, ha velünk költöztet, ezt Ön is meg fogja tapasztalni!

Költöztetéskor érdemes minket?

Etikus Költöztetés Budapest

Nincsenek alulfizetett munkatársaink, akik kedvtelenül, pontatlanul és lassan dolgoznak.

Egy költöztető cég nem attól lesz „olcsó”, hogy ezt állítja magáról… Tegyük fel valaki párszáz forinttal kevesebb órabérért vállal megbízást, de a teljesítés kétszer tovább tart, akkor ki az „olcsóbb”?

Nem reklámozzuk magunkat részösszegekkel.

Egy cég nem attól lesz profi költöztető, hogy azt állítja magáról, ha őt bízzuk meg költöztetésünkkel, soha semmi probléma nem merülhet fel. Mi azt állítjuk, a költöztetés során esetleg felmerülő problémákat megoldjuk, ehhez megvan minden szakmai tudásunk, anyagi hátterünk és legfőképpen akaratunk.

Ügyfeleinket soha nem hagyjuk cserben!

 

Költöztetés, bízhat bennünk?

Biztonságos Költöztetés Budapest

Valós cég, Valós felelősségvállalás!

 

Servitius és Partnerei Transport Kft.

 

Székhely: 1107. Budapest Fertő utca 14.

Levelezési cím: 1184. Pf.797.

Adószám: 13892676-1-42

Cégjegyzékszám: 01-09-274938

Fő tevékenységi kör: 49.42. Költöztetés

Telefon: 06/1/700-4077

Fax: 06/1/700-19-16

ÁSZF

Teherautó parkoltatás/raktár:
Budapest 13. kerület

Teherautó parkoltatás/raktár:
Budapest 8. kerület

Tervezett fiók telephelyek 2017-ig:
Debrecen, Győr, Pécs

Servitius Költöztetés tepephelyei                     Facebook logóG+ logóYoutube logó

Költözés, de kikkel?

Nyílt Költöztetés Budapest

Borza István Rudolf igazgató

 

Cégvezetőnk tagja az értékorientált vállalkozók szövetségének, idézetek egy nyilatkozatából:

…..” Amire igazán büszke vagyok – ha a cégeimre, elsősorban a munkatársaimra gondolok:
Mi nem felejtettük el, hogy sokért sokat kell dolgozni. A maga pozíciójában mindenki megdolgozik a pénzéért.Figyelünk Ügyfeleinkre és egymásra.Amióta megtehetjük, valós segítséget nyújtunk több rászoruló nagycsaládnak is. Akad, akinek alkalomszerűen; akad, akinek rendszeresen.„…..

…..”Végezetül elmondom, miben hiszek:
Hiszem, hogy az a becsület, amit otthon lehet hagyni, nincs is.

Hiszem, hogy az üzletben is lehet barátság, hogy a velem kapcsolatba kerülő embereknek az élete – legyenek azok munkatársak vagy ügyfelek – ugyanannyira értékes, mint a sajátom.

Hiszem, hogy azért értünk valamihez, hogy azzal szolgáljuk a többi embert és nem azért, hogy visszaéljünk vele.

Hiszem azt, hogy nem csak én vagyok belefáradva a reklámfogásokba, hogy könyvek tucatjai azzal foglalkoznak, hogyan „vezessük” meg az embereket. Az én világomban, az én cégemnél egyszerűen és becsületesen dolgozunk, a pénz mellett az elismerésért, büszkeségért és a családjainkért. Utóbbi elvekben nem csak hiszek, hanem dolgozom is azért, hogy megvalósuljanak „…..

Nem rejtőzünk a honlapunk mögé!

Legfrissebb blog bejegyzésünk:

Költöztetési tanácsok

Egyre többször leszünk Budapesti költöztetéseknél csalások akaratlan szemtanúi, statisztái VIGYÁZAT – BLOGUNK LEGÚJABB BEJEGYZÉSE ELSŐSORBAN A BUDAPESTI ALBÉRLETBE KÖLTÖZŐKNEK SZÓL:

Budapest gyönyörű város, de sajnos már csak a nagy számok törvény miatt is igaz, hogy sok a jó, de sok a rossz szándékú ember is, amikor pedig költözködésre kerül a sor az útjaik gyakran keresztezik egymást…

Mire is gondolunk?

Vállalkozásunk évente több ezer Ügyféllel van kapcsolatban, ezek közül rengeteg megbízás budapesti költöztetésre szól, Budapesten – megint csak, mint minden nagyvárosra – igaz az, hogy az emberek sokkal nagyobb arányban „cirkulálnak” mint vidéken, hiszen sokan csak azért költöznek ide mert az iskolájuk, munkájuk időszakosan ide szólítja Őket.

Budapestre költözik az egyetemista, majd megismerve „jó fej” csoporttársakat keresnek együtt egy olyan albérletet, amiben már elférnek, és megosztva a költségeket jobban kijönnek anyagilag is. Máris két újabb budapesti költöztetés nekünk.Sorolhatnánk még, hogy hányfajta variációja, oka, indítéka van annak, hogy évente ebben a nyüzsgő városban 10.000 – vel költöznek, Budapesten belül ide-oda.

Sajnos az utóbbi időben többször is szembesültünk egy fajta csalással, ami minden esetben budapesti költöztetéseinknél merült fel.

A képlet egyszerű, nem untatjuk Önöket gyorsan vázoljuk, világos lesz rögtön!

Tovább olvasom

Következő blog bejegyzés:

Mi kell egy jól működő költöztető céghez?
Miért fontos a zsugorfólia, ha költöztetésre kerül a sor?

KÖLTÖZTETÉS? MEGTÉVESZTÉS 0, MINŐSÉG 100%S-transport logó

Érdemes időben lefoglalni a költöztetőket is!

Az utóbbi években miközben szinte minden csatornán azt lehetett hallani, hogy újra sok lakás épül, beindult az építőipar, mi nem igazán éreztük ennek a dinamikáját a költöztető piacon.

Sőt 2017 – ben a költözések száma csökkent mint Budapesten, mint vidéken 2016 – hoz képest, nem izgultunk, tudtuk, hogy ez csak vihar előtti csend..

Az új házak, lakások még nem készültek el, az albérlet árak drasztikus növekedése miatt az albérlők ha találtak egy elfogadható árú lakást, próbálták az indokolt költözéseket is halasztani, és egyre többen próbálták, próbálják az albérletet kiváltani lakáshitellel, saját tulajdonú lakással, aminek a kiforrása időigényes.

Időben le kell foglalni a költöztetőket

Az idei évben radikális a változás,

sajnos naponta kell telítettség miatt még visszatérő Ügyfeleknek is nemet mondanunk. Óriási a Bumm a költöztetések számát tekintve.

Egy adott ember, család ritkán költözik és ezért nem gondol bele abba, hogy adott hónapban Budapesten ezrével költözködnek, hozzáadva a vidéki költözködőket is a piac akár tízezres számot is tud produkálni, főleg ha a bútor és egyéb szállítási feladatokat is beleszámítjuk.

Ez azt jelenti, hogy a piacon jelen lévő, országosan pár tucat hírnévvel, tisztességgel rendelkező cégek kapacitása hamar telítődik, sajnos ilyen helyzetekben egyre nagyobb teret kaphatnak a piacot szennyező, a bizalommal visszaélő, 50.000 ezres költözésből 500.000 -est „csináló” „cégek”.

Sajnos a költöztetési piacon csakúgy mint a taxiknál ez egy létező jelenség.

 

Néhány jó tanáccsal szolgálunk a költöztetést szervezőknek:

 

1. Soha ne bízzon meg költöztetéssel olyan vállalkozást, akinek a cégadatai nem találja a honlapon, a fantázia név nem elég sem egy 30.000 forintból létrehozott tetszetős honlap.

2. Soha ne engedjen abból, hogy a megrendelésnek írásos formája is legyen, tehát legyen egy e-mailes levélváltás ahol az árak, díjak részletezve vannak, majd ragaszkodjon ahhoz, hogy a költöztetés napját igazolja is vissza a cég.

3. Nincs azzal gond ha egy cég például egy külföldi költöztetésnél előleget kér, lehetnek érthető okai – mi van akkor ha például egy cég teherautója megérkezik Londonba, és akkor derül ki, hogy a megrendelő meggondolta magát, nem érhető el – , de ez soha ne legyen nagyobb a költöztetés megbízási díjának 50% – nál.
Mi egyébként soha nem kérünk előleget.

4. Belföldi költöztetésnél egy korrekt költöztető cég akkor számol el amikor minden a helyére került rendben, előre ilyen esetben indokolatlan a fizetés.
Sajnos az inkorrekt szereplőknél a piacon bevett szokás, hogy felpakolnak, majd közlik, hogy a munka sokkal nagyobb volt és csak akkor kezdik meg a lepakolást, ha az Ügyfél a költöztetés díját előre kifizeti, természetesen az előre egyeztetett díj többszörösét…

5. Amennyiben van lehetősége foglaljon időben, a legtöbb adásvételi szerződést elseje és környékére kötik meg, tehát ilyenkor kell be – vagy kiköltözni az előző ingatlanból. Egy elismert költöztető cégnek ezekben a napokban már csak elállás esetén van szabad kapacitása akár hónapokkal előre, időben kell foglalni.

Szép és nyugodt hétvégét kívánunk!
S – Transport Csapat Költöztetés a Mi Szakmánk!

Call Now Button
Menü